Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego dostawa.hindusfood.pl oraz określa warunki i zasady sprzedaży przez dostawa.hindusfood.pl produktów oferowanych przez serwis internetowy dostawa.hindusfood.pl, zwany dalej Serwisem . Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Użytkownikiem, a sprzedającym, zwanym Serwisem. Każda osoba składająca zamówienie w serwisie internetowym dostawa.hindusfood.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z zawartych w nich zasad. Podczas dokonywania zakupów w serwisie internetowym Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem, co jest równoznaczne, że akceptuje go w obowiązującej formie. Właścicielem serwisu dostawa.hindusfood.pl jest firma Hindus Food Wojciech Maciejewski ul.Tumanowicza 1, 31-341 Kraków NIP: 945-200-89-44 REGON: 361226457 II. SŁOWNICZEK Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: Użytkownik - każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca stronę dostawa.hindusfood.pl. Użytkownik zarejestrowany – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Serwis - usługi świadczone za pośrednictwem strony dostawa.hindusfood.pl. Operator – dostawa.hindusfood.pl. Rejestracja - rejestracja w serwisie za pośrednictwem strony dostawa.hindusfood.pl, z uwzględnieniem następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adresu poczty elektronicznej. Zamówienie - złożenie przez Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego dyspozycji na daną potrawę, za pośrednictwem strony dostawa.hindusfood.pl, z uwzględnieniem następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, z ewentualnym wskazaniem restauracji, w której będą realizowane zamówienia. Dostawa - dostarczenie danej potrawy przez Serwis do Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego. III. ZAMÓWIENIE I DOSTAWA Serwis dostawa.hindusfood.pl zajmuje się dostawą posiłków do domu i biura w granicach miasta Krakowa z punktów stacjonarnych Hindus Food w ograniczonej strefie. Dokonując zamówienia, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika / Użytkownika Zarejestrowanego przy złożeniu zamówienia, Portal zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi / Użytkownikowi Zarejestrowanemu możliwości korzystania z Serwisu do czasu uwiarygodnienia przez Użytkownika/Użytkownika Zarejestrowanego, iż podał on prawdziwe dane. Portal wskaże Użytkownikowi / Użytkownikowi Zarejestrowanemu sposób uwiarygodnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika / Użytkownika Zarejestrowanego podczas procesu zamawiania. Minimalne zamówienie wynosi 30 zł, dostawa jest bezpłatna w ograniczonej strefie. IV. REKLAMACJE Użytkownik/Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do odwołania zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 5 minut od chwili złożenia zamówienia. Brak jest możliwości odstąpienia od umowy ze względu na indywidualny charakter zamówienia. Reklamacje należy składać poprzez mail: info@hindusfood.pl Po przesłaniu formularza reklamacyjnego, Hindus Food Wojciech Maciejewski ustosunkuje się do wniosku reklamacyjnego w możliwie najkrótszym czasie, nie później niż 14 dni. IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Rejestracja i użytkowanie Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email oraz umiejętności posługiwania się nim. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Hindus Food Wojciech Maciejewski ul.Tumanowicza 1, 31-341 Kraków NIP: 945-200-89-44 REGON: 361226457 w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Administratorem danych osobowych jest Hindus Food z siedzibą w Krakowie. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail info@dostawa.hindusfood.pl Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia; Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Operator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie zamówienia. W sprawach nieuregulowanych w nin. Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.